Social Protect

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Social Protect (4031 Debrecen, István út 13., telefonszám: +36 30 250 3130, e-mail: info@socialprotect.hu, önállóan képviseli: Szilágyi Attila egyéni vállalkozó, Adószám: 67025512-1-29), a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

1.  Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1 . 1 . Jelen ÁSZF a www.socialprotect.hu ( a továbbiakban : Weboldal”) használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.socialprotect.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Európa területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldal az „elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza.

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: +36 1 700 2323
Email cím: info@mhosting.hu

1.2. A  Weboldal szolgáltatásainak csak bizonyos része érhető el minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül.

1.3. A Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldal bizonyos funkciói kizárólag regisztrált Felhasználók számára lehetségesek. Regisztrálni természetes és jogi személyek jogosultak. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá személyes adat kitöltése szükséges. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni. A Felhasználó köteles a Weboldalon történő regisztrációhoz kötött, a regisztráció során a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát elfogadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltatót ennek vonatkozásában semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli.

2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e- mail címünkön van lehetőség.

2.4. A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről, ehhez az info@socialprotect.hu email címre kell küldeni egy e-mailt a Felhasználó törlésének igényléséről. A felhasználókhoz kapcsolódó információkat a Weboldal 2 évig továbbra is tárolja.

3. A Weboldal szolgáltatásai

3.1. A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.
3.2. A Felhasználó által igényelt bármely szolgáltatás a szerződéskötés napjától lép érvénybe.

3.2.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződéskötés előtti időszakra vonatkozó közösségi média felület védelméért.

 

3.3. A Felhasználónak lehetősége van a szerződéskötés előtti időszakra is igénybe venni a szolgáltatásokat.

3.3.1. A szerződéskötés előtti időszakról szóló megállapodás újbóli szerződés kiállítását igényli.

3.3.2.A szerződéskötés előtti időszakhoz tartozó szolgáltatáshoz a Szolgáltatónak jogában áll az újbóli díjszabás kiállítása.

 

3.4. A Felhasználónak joga van bármikor leállítani a szolgáltatás menetét.

3.4.1. A Szolgáltatónak nincsen semmilyen kötelezettsége a Felhasználó felé, amennyiben a Felhasználó berekeszti a munkafolyamatokat.

 

Egyéb szolgáltatások:
A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a Weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a Weboldalon olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

4. A Felhasználási feltételek és a díjszabás módosítása

4.1.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

 

4.2. A Szolgáltatónak jogában áll a szerződés érvényessége alatt is változtatni a díjszabáson, amennyiben azt a munkafolyamatok növekedése megköveteli.

5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

5.1. A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

5.2. A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal  használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti.

Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
- tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
- tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
- tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

5.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

- tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
- tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
- tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

5.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti.

Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

- tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

- tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz

- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal - Webáruház informatikai biztonságát veszélyezteti;

- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A szerződéskötés előtti munkafolyamatok
6.1. A szerződéskötés során a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató által, a szerződéskötés előtti időszakra vonatkozó adatgyűjtést.

6.1.2. A Szolgáltató a szerződéskötés előtt és alatt a saját személyes adatait és jogait védve úgynevezett ügynökök személyében dolgozik.
6.1.3. A Szolgáltatónak jogában áll ezen profiloknak a titoktartására.
6.1.4. Amennyiben a Szolgáltató közvetíti a Felhasználó számára a profilokat, a Felhasználónak kötelessége azok kilétének megőrzése.

 
A szerződéskötés során zajló munkafolyamatok ügyvédi beavatkozással
7.1. A Szolgáltatónak,- amennyiben a szolgáltatás sikeressége megköveteli- jogában áll ügyvédi beavatkozással folytatni a munkafolyamatot.

 

7.2. A Szolgáltatónak kötelessége a Felhasználót tájékoztatni az ügyvédi beavatkozással járó plusz költségekről.

7.2.1. A Felhasználónak jogában áll az ÁSZF 3.4. pontjára hivatkozva az ügyvédi beavatkozást visszautasítani.
7.2.3. Bármely a Felhasználó által korlátozott munkafolyamat sikertelenségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem tartozik kártérítéssel.

 

 

8.Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

8.1 . Amennyiben Felhasználója jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsérti , a Szolgáltatójogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

8. 2 . A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését , vagy törlését megelőzően felhívja a Felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

8.3. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, Szolgáltató által tárolt adatokat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

9.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

9.3. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

9.4. A Szolgáltató a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

9.5. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás az eseti megbízás során, a szerződéskötés után minden szükséges intézkedés ellenére nem tudja érvényre juttatni a szolgáltatás 50%- os kártérítését vállalja.

10. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

- postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel: (4031 Debrecen, István út 13.)

- emailben:  info@socialprotect.hu címre.

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a.) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyhatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) az Ügyfél neve;
b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az Ügyfél panaszának részletes leírása
e) az Ügyfél által vásárolt szolgáltatás
g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.
A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató az Ügyféltől:

Ügyfél neve
Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
Ügyfél telefonszáma
Értesítés módja

Panasszal érintett szolgáltatás ,panasz leírása, oka.
Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

d.) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Tájékoztató a Békéltető Testületekhez fordulás lehetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
Adatvédelem, adatkezelés<
11.1. Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

11.2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

11.3. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A regisztráció elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

11.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése.

11.5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő), rendelt szolgáltatás fajtája, fizetendő összeg, kedvezmény.

11.6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.

11.7. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

11.8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

11.9. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

11.10. Hozzájárulás visszavonásához írjon az alábbi e-mail címre: info@socialprotect.hu

11.11 Elfogadom, hogy a(z) Magyar Hosting Kft. (Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) által a(z) www.socialprotect.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 
Titoktartás
12.1.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Felhasználó illetve közreműködői birtokába jutott a Felhasználóra vonatkozó információ, adat magántitkot és/vagy üzleti titkot képeznek.

 

12.2. Szolgáltató  a tudomására jutott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat stb., a 2./ pont szerinti feladatainak ellátása körén kívül nem használhatja fel, azokat a Felhasználó érdekeit sértő vagy veszélyeztethető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha erre a Megbízó írásban feljogosítja.

 

12.3. A Felhasználó a tudomására jutott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat, szerződéseket, szerződési feltételeket harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, nem használhatja fel, nem másolhatja le és semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele.

 

12.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Felhasználó titoktartási kötelezettségét megszegi kártérítési felelősséggel tartozik a Felhasználó irányába a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint.

 

12.5. Az üzenetben foglalt információ személyre szóló és bizalmas, amelyet kizárólag a Felhasználó és a Szolgáltató használhat fel. A Felhasználón kívül, akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele.

 

13.Egyebek

13.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.4. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.